TÜRK SİYASETİNDE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNİN YERİ: HER ŞEY TÜRK İÇİN TÜRK TARAFINDAN TÜRK’E GÖRE!

11 Mart 2024 12:41 Dr.Serkan KEKEVİ
Okunma
18
TÜRK SİYASETİNDE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNİN YERİ: HER ŞEY TÜRK İÇİN TÜRK TARAFINDAN TÜRKE GÖRE!

TÜRK SİYASETİNDE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNİN YERİ: HER ŞEYTÜRK İÇİN TÜRK TARAFINDAN TÜRK’E GÖRE!

 

Doç. Dr. Serkan Kekevi

Düzce ÜniversitesiAkçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkilerBölümü

 

14 Mayıs 2023 tarihindeTBMM’nin 28. Dönem Seçimleri gerçekleştirildi. Seçimlerden sonra Türkiye’dekamuoyunun ve basının kahir ekseriyeti Milliyetçi Hareket Partisinin eldeettiği %10,07’lik oy oranı ve parlamentoda 50 sandalye elde etmesini büyük birsürpriz olarak değerlendirdi. Bunun temel nedeni seçim öncesinde MHP’nin kankaybettiği ve seçim barajını aşma sorunu olduğuna dair yorumlardı ve bazı sözdeseçim anketleriydi.[1] MHP içinbu tip haberler, kara propaganda ve kirli siyaset oyunları yeni değildi.MHP’nin girdiği her seçimde benzer tartışmalar yapılmaktaydı. Buna ek olarakseçim sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile ortak liste tartışmasıbaşlatılmış, yazılı ve görsel basında da bu konu çokça ele alınmış hatta bukonuda partiler arası görüşmelerde sonuç alınması için Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın devreye gireceği söylenmekteydi. Milliyetçi Hareket PartisiGenel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli söz konusu tip iddiaları şu ifadeleriyleyalanlamıştır.[2]

“Son günlerde bilhassa MHP ile AK Parti arasında ortak listeyapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifadekamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi hâline getirilmiştir.Cumhur İttifakını teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle veadaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisininortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı vemakul bir seçenek olamayacaktır. Tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üçhilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesiniyapacaktır.”

MHP seçimlere kendilisteleri ve amblemiyle girmiş mezkûr beklentileri boşa çıkartan bir seçimbaşarısı elde etmiştir. Seçimin hemen ardında MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeliyaptığı değerlendirmede;

“…Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye genelinde çok ciddi birbaşarıya ulaşmış; hain, haif ve hasmane kuşatma yarılmıştır. Aleyhimizekurgulanan algı operasyonları bozguna uğratılmıştır. Bütün oyunlar egemenliğinsahibi aziz milletimiz tarafından bozulmuştur… 14 Mayıs Seçimlerinde kamuoyuaraştırma şirketleri mahvı perişan olmakla kalmamış, ne kadar güvensiz ne kadaritibarsız oldukları bir kez daha tezahür edip netleşmiştir. Sipariş anketlerleMilliyetçi Hareket Partisinin neredeyse dibe çakıldığını, baraj altındakaldığını, siyasi erime yaşadığını iddia eden ve bu sahtekârlığı ahlaksızcaservis ederek melanet bir projeye hizmetkarlıklarını ispatlayan kamuoyuaraştırma şirketleri iflas bayrağını çekmişlerdir. Müteakiben küresel medyanınbeyhude çırpınışları akamete uğramıştır… Nihayetinde demokrasi muhaliflerininmaskesi düşmüştür… Mağlubiyetin neden olduğu telaşla millî iradeye hazımsız vehürmetsiz tavır sergileyenlerin hüviyeti bellidir. Bu zillete düşenlerinmilletimizin seçimine karşı gösterdikleri iflah olmaz karşıtlık hastalık vehusumet düzeyine çıkmıştır. Her türlü yalan ve spekülasyona tevessül edenleraynı şekilde demokrasinin karşı cephesi hâline gelmişlerdir. Bunların bölücüterör örgütüyle emel, eylem ve hedef birlikteliği de çok şükür çuvallamıştır.Bunun yanında emperyalizmin dayatma, tazyik ve telkinleri millî iradeyesökmemiştir…”[3] sözleriyle MHP’ninküreselci dayatmalara, Türkiye’de siyaseti dizayn etmeyi amaçlayan PKK ve FETÖiş birlikçisi kirli siyaset karşısında dimdik ayakta durduğunu ve milletinMHP’ye ve demokrasiye teveccühüne dikkat çekmiştir.

Genel Başkan YardımcısıProf. Dr. Semih Yalçın ise yaptığı değerlendirmede şunları kaydetmiştir:

“…Türkiye’de siyaseti dizayn eden yegâne güç odağı Türkmilletidir, millî iradedir. Aziz milletimiz; 14 Mayıs’ta istikrara oyvermiştir. Doğruluğa oy vermiştir. Kaosu, karmaşayı, belirsizliği değil; huzur,güvenlik ve esenliği seçmiştir. Kavgayı değil, barış ve kardeşliği tercihetmiştir. Maceraya prim ve ruhsat vermemiştir. Yalanı, iftirayı, fitne veentrikayı sandığa gömmüştür… Aleyhimizdeki bütün algı operasyonlarını ve siyasimühendislik çabalarını boşa çıkararak MHP’ye teveccüh göstermiştir… MHP;geleneksel tabanını konsolide etmekle kalmamış, devletimizin bekası vemilletimizin bütünlüğü uğrunda üstlendiği tarihî misyonun devam için sağlam birruhsat almıştır…”[4]

14 Mayıs’tan başarı ile çıkanMHP’nin Türk siyasetindeki kilit konumu yeniden tescillenmiştir. MHP Türkmilletinin tefekküründe devlet-i ebed-müddetin, Türk devletinin varlığının emniyetiolarak yer etmiştir. Bu ise şaşırtıcı değildir. 1980 öncesinde devrimci-sol terörve şiddete MHP ve Ülkü Ocakları karşı koymuştur. Ülkücü Hareket destansıdirenişiyle Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nin uydusu olmasını engellemiş veSovyetlerin çöküşüne giden sürecin aslında önemli bir aktörü olmuştur. Yalnızcabu bile özellikle ele alınmaya değerdir. Ardından Türkiye’de 1980’lerin ikinciyarısında yükselen etnik bölücülüğe ve PKK terörüne karşı en net politikayasahip parti olmuştur. Türk siyasetinde gelen ve geçen pek çok siyasal partininbu konuda nasıl yalpaladığı ya da savrulduğu tarihin hafızasında henüz çoktazedir. F Tipi yapılanma/FETÖ ile mücadele hususunda da söz konusu yapı henüzmuteberken MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli çok ciddi uyarılardabulunmuştur. Sol, etnikçi, sol liberal, küreselci liberal ve siyasal İslamcıçevrelerin MHP’yi güvenlikçi siyaset üretmekle suçlamaları yukarıdadeğindiğimiz örnekler bağlamında şaşırtıcı olmasa gerek. Aynı zamanda Batılıülkelerinde MHP’yi ve Ülkü Ocaklarını hedef alması da tesadüf değildir. MHPGenel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin “Önce ülkem ve milletim, sonra partim veben.” ile “Benim aklım hep Türkiye’dir!” anlayışı MHP’nin Türk milletiylebütünleştiğinin göstergesidir. Bu meyanda 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerisonrasında MHP yine Türkiye’nin kilit siyasi aktörüdür. Türkiye Cumhuriyeti’ninkurucu ilkelerinin ve Türkiye’nin güvenliğine dair ana siyaset akslarınınsavunucusu ve gözeticisidir. Seçimden sonra Türkiye’de milliyetçilik yükseliyortartışmaları yapılmıştır. Tartışma geniş bir siyasi yelpazeyi içerecek biçimdeyürütülüyor gibi gözükse de mezkûr tartışmanın asıl aktörü MHP ve onun temsilettiği değerlerdir. MHP milliyetçi siyasetin, fikrin ve felsefenin anamerkezidir ve bu anlamda rakibi ve muadili yoktur. Kimlik bunalımınınTürkiye’deki siyasi partilerde önemli bir sorun olduğu aşikârdır. Bu manada neolduğu ne söylediği ve ne için siyaset yaptığı belli olan yegâne siyasi partiMHP’dir. Başbuğ Alparslan Türkeş’in Temel Görüşler adlı kitabında; “Türkiye’nin yükselişi dışarıdan ithaledilen fikirlerle olamaz… Türklüğü inkâr eden, Türk milletinin birliğine vebütünlüğüne karşı çıkan komünizme, bölgeciliğe, mezhepçiliğe ve her türlübölücülüğe karşı amansız savaş. İşte bunun için Milliyetçi Hareketi başlattık…”değerlendirmesini yaparken MHP’nin samimi siyaset anlayışı günümüzde deaynıdır. MHP kısa süreli ve popülist siyasetin değil maziden atiye bir ufkunileri görüşlü siyasetini yapmaktadır. Bu meyanda MHP Genel Başkanı Dr. DevletBahçeli’nin şu sözleri değerlendirmelerimizi özetlemektedir;

“…Pergelin sabit ayağını Ankara’ya koyuyor, hareketli ayağıylada muhtelif zaman dilimlerinde ve 360 derecelik bir açıyla dünyayı tarıyor vetakip ediyoruz. Bunu yapmaya da zorunlu olduğumuzu biliyoruz. Çünkü biz Türkcihan hâkimiyeti mefkûresini fikir ve siyaset hayatımızın mihveri olarak gören,gördüğüne de ulaşmak için canını dişine takan Türk ve Türkiye sevdalısı cesuryürekleriz. Çünkü biz ilayikelimetullahın taviz ve teslimiyet kabul etmeyensancaktarlarıyız… Birileri gibi fil dişikulelerinde sefa sürmemiz, keyif çatmamız, çıkar hesabı yapmamız,  günü kurtarmaya tevessül etmemiz, kulislerin oyuncağıolmamız akıl kârı olmadığı gibi mümkün de değildir. Milliyetçi Hareket Partisininduruşu Türk milletinin duruşudur. Milliyetçi Hareket Partisinin ufku Kızılelmaufkudur. Milliyetçi Hareket Partisinin kaynağı Ötüken, kararı Türkiye’ninbekası, mücadele kaderi de Allah’ın izniyle kıyamete kadar bakidir. Devlet-iebed-müddet, millet i ebed-müddet inanç ve iradesi, siyasi ve fikrîvarlığımızın şeref konusu, asla ödün vermeyeceğimiz ilkesel onurudur…”[5]

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerininsonuçları MHP’nin Türk siyasetindeki yerini yeniden açık seçik bir biçimdebütün dünyaya ilan etmiştir. Türkiye’de siyaseti dizayn etmeye çalışanlarMHP’siz bir Türkiye tasarlayarak Türkiye’yi çok etnikli, derin bölünmüşLübnanlaşmış bir ülke hâline getirmeye çalışırken Türk milletinin irfanı veferaseti Türkiye MHP’siz olmaz demektedir.



[1] Örneğinbk.. “Yöneylem anketi: AK Parti-CHP farkı 8.4, MHP baraj altında”, GazeteDuvar, 12.04.2023, https://www.gazeteduvar.com.tr/yoneylem-anketi-AKPARTİ-CHP-farki-84-MHP-baraj-altinda-galeri-1613005 “Aksoy Araştırma:Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı”, GazeteDuvar, 24.03.2023, https://www.gazeteduvar.com.tr/aksoy-arastirma-kilicdaroglu-farki-acti-mhp-baraj-alti-galeri-1609802;“Ankette baraj altı kaldı: MHP’li Yıldız ORC’yi hedef aldı”, Cumhuriyet,18.01.2023, https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/ankette-baraj-alti-kaldi-mhpli-yildiz-orcyi-hedef-aldi-2022599;“Son Seçim Anketleri Açıklandı”, Bianet, 22.03.2023,https://m.bianet.org/bianet/siyaset/276125-son-secim-anketleri-aciklandi; “Sonseçim anketi açıklandı: MHP baraj altında kaldı!”, Millî Gazete, https://www.milligazete.com.tr/haber/14055789/son-secim-anketi-aciklandi-mhp-baraj-altinda-kaldi,(Erişim tarihi: 24.09.2023).

[2]“MHP lideri Bahçeli, ortak liste iddialarını yalanladı”, BBC Türkçe, 29.03.2023, https://www.bbc.com/turkce/articles/c51ek1z04yro#,(Erişim tarihi: 24.09.2023).

[3]“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin, “14 MayısCumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel SeçimlerininSonuçlarıyla” ilgili yayımladıkları yazılı basın açıklaması, 15.05.2023,https://www.mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/konusma/5192/index.html, (Erişimtarihi: 24.09.2023).

[4]Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı –İstanbul Milletvekili Prof.Dr. E. Semih YALÇIN’ın,

“Seçimler SonrasıGündeme” dair yaptığı açıklama, 18.05.2023,https://mhp.org.tr/htmldocs/tbmm_mv/basinaciklamalari/84/5194.html, (Erişimtarihi: 24.09.2023).

[5] Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaşkanıSayın Devlet Bahçeli’nin, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin KuruluToplantısı sonrasında yaptığı basın toplantısının konuşma metni, 19 Eylül 2023,https://www.mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/konusma/5235/index.html, (Erişimtarihi: 24.09.2023).