MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?

16 Şubat 2023 14:33 Dr.Serkan KEKEVİ
Okunma
265
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?

 

Doç.Dr.Serkan Kekevi

DüzceÜniversitesi

AkçakocaBey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararasıİlişkiler Bölümü

 

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) kurulduğu günden itibaren Türk siyasetinin önemli aktörlerinden olmuştur.MHP siyasal parti olarak 50 yılı aşkın kurumsal bir tarihe sahip olsa da Türkmodernleşmesinden Türk milliyetçiliğinin düşünsel ve aksiyoner geçmişinedayanmış büyük bir siyasi harekettir. MHP’nin etkisi yalnızca iç siyasi zemindekalmamıştır. MHP’yi uluslararası zeminde de pek çok uluslararası aktör takipetmektedir. Söz konusu aktörlerin büyük bir kısmı açısından mümkünse ortadankaldırılması ve savunduğu fikrî temellerin yok edilmesi gereken bir yapıdırMHP. Peki, MHP ve Ülkü Ocakları neden Soğuk Savaş Dönemi’nde saldıra uğramıştırve günümüzdeki uluslararası sistemin dinamikleri içinde yine fasılasız saldırıaltındadır? Bunun cevabını birkaç bağlamda ele almak mümkündür. ÖrneğinMilliyetçi Hareket Partisi Soğuk Savaş Dönemi’nde büyük bedeller ödeyerekTürkiye’yi iç çatışmaya sürükleyerek ele geçirmeye çalışan enternasyonalizmekarşı koymuştur. Türkiye’nin Sovyet uydusu olmasının önüne geçerek Rusjeopolitik ufkunun ana hedefi olan Türk Boğazlarını kontrol etmek ve sıcakdenizlere inmek politikasını akim bırakmıştır. Bir bakıma SSCB’nin çöküşünühızlandırmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde ise MHP, Türk milliyetçiliğifikrinin yine ana mecrası olmayı başarmıştır. Türk dünyasının bağımsızlığınıkazandığı, Türkiye’nin çevresinde uluslararası çatışmaların arttığı ve 1984yılında eylemselliğe geçen bölücü terörün 1990’lı yıllarda hızının arttığıdönemde Türkiye’nin bekasını önceleyen millî politikalar üretmiştir. Bu meyandaMHP’nin 8 Kasım 2009 tarihli “Geleceğe Doğru” başlıklı parti programında yerverilen milliyetçilik kısmında;

“…Milliyetçilik ise, Türk milletine mensubiyet bilincinigeliştirmeyi hedefleyen ve onun ayırt edici vasıflarını, dünyayı ve olaylarıyorumlayışta temel referans kabul eden fikirler ve duyarlılıklar bütünüdür.Milliyetçi düşünce sistematiğinin unsurları arasında millî kimlik, millî dil,millî kültür, millî hâkimiyet, millî devlet ve dayanışma kavramları belirleyicibir öneme sahiptir. Milliyetçiliğimiz, Türk milletine olan derin bağlılığımızınve sevginin verdiği ilham ve cesaretle, varoluşunu anlamlandırmayı vegeleceğini garanti altına almayı temel hedef olarak kabul eder ve bunun içinher türlü çabayı gerekli görür… şeklinde yapılan milliyetçilik tanımı bu meyandadikkate değerdir. Şöyle ki Türkiye’nin millî kimlik, dil ve kültüre dayalı birdevlet olması özellikle dış ve kökleri dışarıda olan iç kaynaklı aktörlerin kabuletmek istemedikleri bir gerçekliktir. Söz konusu aktörler Türklüğün devletinbütün uzuvlarından uzaklaştırıldığı ve lağvedildiği, Türklük fikrinin imhaedildiği, ne idiği belirsiz çok dilli, çok kültürlü, çok kimlikli ve toplumsalbağları gevşetilmiş, her zaman dağılma tehlikesi yaşayan, Türk adının yalnızcaTürkiye ve Türkiyelilik içinde geçtiği bir kırılgan ülke tasarlamanınpeşindedirler. Bu tehlikenin farkında olan MHP ileri görüşlülük göstermiştir.Örneğin MHP, 2011 Seçim Beyannamesi’nin “ÇağıTürkçe Okumak” başlıklı kısmında küresel siyaset ve Türkiye’nin durumunu şuşekilde değerlendirmiştir;

“…Teknolojik ve ekonomik hâkimiyetin sağladığı üstünlüklehareket eden küresel güçler, etnik kimlikleri kaşıyarak ve millî kimliğizayıflatarak millî devlet yapısını tehdit etmeye yönelmişlerdir. Küreselsaldırı karşısında, asgari müşterekleri zayıflayan, ahenkli bir toplumsalbirliktelik zemini oluşturamayan, ortak karar ve çözüm üretemeyen toplumlarmillî direnç kalelerini birer birer kaybetmekle yüz yüze kalmışlardır.Özellikle etnik ve dinî kırılganlığın hâkim olduğu bölgelerde, demokrasi adınazorbalığın, hukukun üstünlüğü adına adaletsizliğin ve cinayetlerin, insanhakları adına ise işkence ve zalimane davranışların egemen olduğu görülmüş;hedef ülkelerde kamu düzeni bozularak kaotik ve çatışmacı bir ortamoluşturulmak suretiyle çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli ve çok hukukluparçalı yapıların oluşumu tetiklenmiş ve körüklenmiştir…”

MHP’ye yapılansaldırıların altında yatan bir diğer neden ise MHP’nin her tür teröre karşıtavizsiz tutumu olmaktadır. Yine aynı seçim beyannamesinin terörle mücadelekısmında;

· Terörü destekleyen iç ve dış unsurlarla etkin mücadeleedilmesi

· Terörle mücadelede teröristi merkeze alan mücadele anlayışıyerine, “topyekûn mücadele” anlayışının benimsenmesi

· Güvenlik birimlerinin yürüttüğü mücadelenin yanı sıra, terörübesleyen unsurların ortadan kaldırılmasına dönük olarak ekonomik, sosyal,psikolojik, idari, demografik ve kültürel unsurları kapsayan bir stratejiuygulanması

· Terörü ve teröristi öven, teröristi vatandaşın temsilcisiolarak gösteren, terörist taleplerini vatandaş talepleri olarak takdim eden,devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden, siyasibölücülük yapan, etnik ve dini tahriklerde bulunarak teröre suni bir tabanoluşturmaya çalışan görüşler terörü destekleyici eylemler olarakdeğerlendirilmesi

· Teröre destek sağlayan ülkelere karşı uluslararası hukukçerçevesinde etkili ve sonuç alıcı her türlü girişim ve önlemler kararlılıklahayata geçirilmesi

· Teröre finansman desteği sağlayan uyuşturucu, akaryakıt, insankaçakçılığı ile etkili mücadele edilmesi

· Terörle müzakere değil mücadele edilmesi

gibi getirilen önerilerterörün önlenmesi ve ortadan kaldırılması hususunda sistematik politikalara vebirikime MHP’nin sahip olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak Prof. Dr. SemihYalçın’ın “FETÖ İhaneti ve Devlet Bahçeli Gerçeği” adlı kitabında altınıçizdiği gibi FETÖ tehdidini ilk olarak dile getiren siyasi parti lideri Dr.Devlet Bahçeli, ilk siyasi parti ise MHP olmuştur. FETÖ’nün siyaseten güçlüolduğu dönemde Türkiye içinde ve günümüzde yurt dışında MHP’ye ve Türkmilliyetçiliğine karşı saldırıları şaşırtıcı değildir. Geçmişte enternasyonalisttehlikeyi durduran MHP bugün küresel emperyalizmin Türkiye’ye ve bölgesine dairplanlarının önüne set çekmektedir.

Durmuş Hocaoğlu’nunifadesiyle; “…milliyetçilikyükselmektedir; zîra, uzun zaman kendisine büyük ümitler bağlanan enternasyonalMarksist sosyalizmin, yirmi birinci asrı göremeden bütün dünyada trajik birşekilde çöküvermesi ve bütün evrensel sosyalist ülkelerin kendimilliyetçiliklerine dönmesi, milliyetçi tezlerin doğruluk testi olarak büyükbir te'sir icrâ etmiştir…” Türk milliyetçiliği de yükseliştedir. Tarihinakış mecrası Türkiye ve Türk dünyasının bütünleşmesi yolundadır. Merhum BaşbuğAlparslan Türkeş Millî Doktrin Dokuz Işık adlı eserindeki “… Türk Birliği ülküsü, yeryüzündeki bütün Türklerin bir millet vedevlet hâlinde, bir bayrak altında toplanması ülküsüdür. Bunun tahakkuku, bazıkimselere ilk bakışta imkânsız gibi görünebilir. Birçok kimseler bunu zararlıbir hayâl (ütopi) olarak da vasıflandırabilir. Fakat unutmamak lazımdır ki, herhakikat önce hayal ile başlar…” ifadesinin artık gerçekleştiği dönemegirildiğini söyleyebiliriz. MHP ise bu tarihsel akışın yol başçısıdır. MHP’yeartan saldırılar da merhum Başbuğ’umuzun uzgörürlüğünü kanıtlamaktadır. Yinemerhum Başbuğ’umuzun sözüyle ifade edersek;

 

“Ülküler uzak hedeflidir, uzun vadelidir. Bir ülkünün hemenyarın gerçekleşmesi mümkün olmayabilir. Ülküler önümüzdeki yılları, önümüzdekiyüzyılları kapsayabilir. Ama ülkü, insanın kalbini aydınlatan bir ışıktır.Ülkü, insanlara yönünü tayin etmesini sağlayan bir kılavuzdur. Milletler içinde millî ülkü, milletin kılavuzu, milletin yolunu aydınlatan güneşidir. Ülküsüzinsan çamurdan bir varlık gibidir. Ülküsüz insan dümensiz, pusulasız bir gemigibidir. Bunun için her Türk milliyetçisi, her Dokuz Işıkçı mutlaka Ülkücüolacaktır; mutlaka ülkü sahibi bulunacaktır.”

MHP ve Ülkü Ocaklarısıradan bir siyasal parti, bir kurumsal yapı değildir. Tarihi boyuncaTürkiye’ye yönelen tehditleri göğüslemiştir. İç ve dış tehditlere dalgakıranvazifesi görmüştür. Ezcümle Ülkücü, ÜlküOcaklıdır, Ülkücü MHP’lidir.

Yararlanılan Kaynaklar

Alparslan Türkeş, MillîDoktrin Dokuz Işık, 12. Baskı, Kutluğ Yayınevi, İstanbul, 1975.

Devlet Bahçeli, TerörKıskacında Türkiye Tarihi Uyarı, Milliyetçi Hareket Partisi, Ankara. 2007, https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/db/kitaplar/tarihi_uyari.pdf.

Devlet Bahçeli, Teslimiyetve Açılım Siyaseti, Milliyetçi Hareket Partisi, Ankara, 2009.https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/db/kitaplar/teslimiyetveacilimsiyaseti.pdf.

Durmuş Hocaoğlu,Milliyetçiliğin Küresel Çapta Yükseldiği Bir Çağda Yeni Milliyetçilik. YerliDüşünce Dergisi, Şubat 2008.http://www.durmushocaoglu.com/dh/yazi.asp?yid=5217654.

E.Semih Yalçın, FETÖİhaneti ve Devlet Bahçeli Gerçeği, 2. Baskı, Berikan Yayınevi, Ankara, 2017.

Mehmet Günal, AlparslanTürkeş’in Türk Dünyasına İlişkin Görüşleri, TASAV Analiz.

 https://www.tasav.org/media/k2/attachments/TASAV.

SHY_Analiz_16_M.Gunal_TurkeyZveZTrkZDnyasy.pdf.

Milliyetçi HareketPartisi, Parti Programı Geleceğe Doğru, 08 Kasım 2009, Ankara.https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/mhp_parti_programi_2009_opt.pdf.

Milliyetçi HareketPartisi, 2011 Seçim Beyannamesi 2023’e Doğru Yükselen Ülke Türkiye Sözleşmesi.https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf.