MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ HAREKETİN NİZAM-I ALEM ÜLKÜSÜ

11 Ekim 2023 11:38 İsmail Burak TATLI
Okunma
147
MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ HAREKETİN NİZAM-I ALEM ÜLKÜSÜ

MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ HAREKETİN NİZAM-I ALEM ÜLKÜSÜ

İsmail Burak TATLI

 

Giriş

Türk milliyetçiliğinin 21. yüzyıl kilit taşlarından olanMilliyetçi-Ülkücü Hareket, alemin nizamı ve Allah davasının cihanda yegâne yereulaşması için mücadele etmektedir. Türk milliyetçiliğinin ve İslam sancağınınyücelmesi Nizâm-ı Âlem İ‘lâ-yı Kelimetullah davasının bilincine varmak,gerekliliklerine uymak ve elbette ki soyut/somut adımlar atmakla mümkünolacaktır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Bilge Lideri Sayın DevletBahçeli’nin “Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizamiradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz.” ifadeleri Türkmilletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin makus talihini ortaya koyduğu gibi iradetemelli fikriyatın da gerekliliğini gözler önüne sermektedir. "I‘lâ-yıKelimetullah," Arapça bir ifadedir ve "Allah'ın kelimesininyüceltilmesi" veya "Allah'ın adının yüceltilmesi" anlamınagelir. Bu ifade, İslam dininde önemli bir kavramdır ve Müslümanlar için hayatibir değeri vardır.

Bu ifadenin temel anlamı, Allah'ın varlığının vebirliğinin insanlar tarafından tanınması, İslam'ın yayılması ve Müslümanlarınyaşamlarında İslam'ın prensiplerine sadık kalınmasıdır. Milliyetçi-ÜlkücüHareket, "İ‘lâ-yı Kelimetullah" ilkesini göz önünde bulundurarak,Allah'ın kelimesini yüceltmeye, İslam'a hizmet etmeye ve İslam'ın evrenseldeğerlerini yaşam tarzının bir parçası olarak yansıtmaya çalışmaktadır.

Tarihte Nizâm-ı Âlem

Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in “Dünyanın her köşesine:Imanı, Ahlakı, Ilây-ı kelimetullah davasını taşımış olan büyük bir milletinmensuplarıyız.” sözü Türk milleti, tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda büyükdevletler kurmuş ve farklı kültürlerle etkileşim içinde olmuştur. Bu süreçteİslam dinini benimsemiş ve yüzyıllarca İslam'ın sancakdarlığını yapmaktadır.Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde, "Nizam-ı Âlem İ‘lâ-yıKelimetullah" ilkesi doğrultusunda, İslam'ın yayılması ve güçlenmesi içinönemli adımlar atılmıştır.

Bugün de Türk milleti, geçmişten aldığı mirasla,İslam'ın öğreti ve ahlaki değerlerini yaşama ve yaşatma çabasınısürdürmektedir. Dünya genelinde, Türk milletinin mensupları, İslam'ınhoşgörüsünü ve adaletini temsil ederek, imanın özünü yaşayarak ve İlây-ıKelimetullah davasını taşıyarak İslam'a hizmet etmeye devam etmektedirler.

Bu ifade, Türk milletinin tarihsel ve kültürel bağlamdaİslam'a olan bağlılığını ve İslam'ın evrensel değerlerini dünyaya yayma azminiifade ediyor. Bu değerleri koruyarak ve yaşayarak, Türk milleti insanlık içinolumlu bir rol modeli olmayı hedeflemiştir.

Türklerin İslamiyet'i kabulünden önce yazılan OrhunKitabelerinde de aleme nizam verme gayesi oldukça dikkatle üzerinde durulmuşbir amaçtır. Orhun Kitabeleri, Göktürk Kağanlığı dönemine ait önemli tarihibelgelerdir. Bu kitabeler, 8. ve 9. yüzyıllarda Orta Asya'da yaşamış olanGöktürkler tarafından dikilmiş anıtlardır.

Bu metinler, Göktürk hükümdarlarının ve halkının yaşamtarzını, siyasi ilişkilerini, inançlarını ve düşüncelerini yansıtan değerlibilgiler içermektedir. Kitabelerde Göktürk hükümdarlarının devletlerinigüçlendirme, sınırlarını genişletme ve halklarını bir arada tutma amacındaoldukları görülmektedir. Göktürk Kağanları, topraklarını genişletme hedefidoğrultusunda çeşitli askeri seferler düzenlemişlerdir.

Bilge Kağan anıtında: “Babam kağana ilkin Baz kağanıbalbal dikmiş. Babam kağan öldüğünde özüm (ben) sekiz yaşında kaldım (idim). Otöre üzerine (töreye göre) amcam kağan oturdu. Oturupda Türk boylarını yineetdi, yine eğitti. Yoksulu bay kıldı. Azı çok kıldı. Amcam kağan oturduğundakendim tigin erk[...] iy[...]. Tanrı istediği için Ondört yaşımda Tarduşboyları üzerine şad oturdum. Amcam kağan ile Doğu'da Yeşil Irmak, Şantungyazısına değin süledik. Batı'da Demir Kapı'ya değin süledik. Kögmeni aşıpKırgız yerine değin süledik. Topluca yirmibeş [yo] süledik. Onüç [yo]süngüşdük. İlliyi ilsizleştirdik. Kağanlıyı kağansızlaştırdık.

Dizliyi [diz] çökerttik. Başlıyı [baş] eğdirttik. Türgişkağanı Türk'üm boylarım idi…

…İlliyi ilsizleştirdik, kağanlıyı kağansızlaştırdık.Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik. Tanrı yardım ettiği için gözlegörülmeyen, kulakla işitilmeyen yerleri milletime kazandırdım. Tanrı buyurduğuiçin dört taraftaki milleti düzene sokup tertipledim. Türk Milleti yerinde hiçdurmasın… Gece uyuyacağım gelmedi, gündüz oturacağım gelmedi.”

Nizam-ı Âlem Ülküsü, Tanrı adına dünyaya nizam vermek veTürk adaletini dünyanın her tarafına yaymaktır. Burada verilen mesaja göre debu ülkü 8. Yüzyılda Türk devletinin önemli gayelerindendir.

Lider Devlet Bahçeli ve Nizâm-ı Âlem İ‘lâ-yıKelimetullah Davası

17 Ocak 2023 tarihinde Bilge Liderimiz Sayın DevletBahçeli Beyefendi grup toplantısında söylemiş olduğu “Milliyetçi HareketPartisi ve Cumhur İttifakı, sevdalısıdır Türk-İslam medeniyetinin, ümididirİ’layı Kelimetullah’ın, yadigârıdır muhterem ceddimizin, simgesidir üç kıtayayayılmış anılarımızın. Bizim ittifakımız ve davamız umuttur, huzurdur,gelişmedir, büyümedir, kardeşliktir, kaynaşmadır, Türk milletinin takendisidir.” sözü Milliyetçi-Ülkücü Hareketin fikir yapısını gözler önünesermektedir. Türk milliyetçiliği aleme nizam vermek için geçmişten aldığı kudretleyolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Bilge Liderimizin şu sözünü tekrar ederek aleme nizamverme ülkümüzün temel dayanaklarını gözler önüne serelim: “Kızılelmaülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür,iradesizler tanıyamaz.”