THE Genel Başkanlığına Yeni Seçilen Av. Cemil Yavuz Aksu ile Röportaj AKSU: “SONUNA KADAR TÜRK BİRLİĞİ” DİYEREK BU İLKE DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARDA BULUNACAĞIZ

18 Ekim 2021 11:34 Recep Alp AĞCA
Okunma
363
THE Genel Başkanlığına Yeni Seçilen Av. Cemil Yavuz Aksu ile Röportaj  AKSU: “SONUNA KADAR TÜRK BİRLİĞİ” DİYEREK BU İLKE DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARDA BULUNACAĞIZ

THE Genel Başkanlığına Yeni Seçilen Av. Cemil Yavuz Aksu ile Röportaj

AKSU: “SONUNA KADAR TÜRK BİRLİĞİ” DİYEREK BU İLKE DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARDA BULUNACAĞIZ

Recep Alp Ağca

Türk Hukuk Enstitüsünün (THE) 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yapılan 22’nci Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığı seçilen Av. Cemil Yavuz Aksu, “Lider’imiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi ‘Sonuna kadar Türk birliği’ diyerek bu ilke doğrultusunda çalışmalarda bulunacağız.” dedi.
Aksu, Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda ve Milliyetçi-Ülkücü Hareketin Türk milletine karşı tarihî bir görev bildiği “Cumhuriyet’in 100. yılında 100 maddelik Anayasa” vizyonuyla hazırlanan yeni Anayasa çalışmalarına Türk Hukuk Enstitüsü olarak katkıda bulunacaklarını da ifade etti.
THE’nin yeni Genel Başkanı Av. Cemil Yavuz Aksu, dergimize verdiği röportajda Türk Hukuk Enstitüsünün misyonu ve bundan sonraki döneme yönelik olarak yapacakları çalışmalar ile projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aksu’ya yönelttiğimiz sorular ve cevapları şöyle:

Türk Hukuk Enstitüsünün Genel Başkanlığına yeni seçildiniz. Öncelikle yeni görevinizi tebrik ederiz. Türk Hukuk Enstitüsünün amaç ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?
Türk Hukuk Enstitüsünün amacı; Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine,  hukukçular arasında birlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Enstitümüz, Türk mevzuatının millî ve demokratik hukuk devleti ruhuna uygun bir bütünlükle geliştirilmesi, yorumlanması ve uygulanmasının temini amacıyla Türk hukukunu tarihî ve sosyal kaynaklarıyla araştırmak suretiyle çalışmalarını icra etmektedir. Güncel hukuk sorunları başta olmak üzere ülkemizi ve kamuoyunu ilgilendiren güncel hukuk sorunları hakkında görüş bildirir. Devletimizin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ulusal ve uluslararası hukuki düzlemde karşılaşacağı sorunlar üzerinde incelemelerde bulunur. Uluslararası hukukun evrensel ilkelerinin mevzuatımıza uyarlanması, hukukumuza hâkim olan temel ilke ve hukuki meselelerin araştırılması ve araştırmalar sonucunda gerekli eğitimlerin verilmesi amacıyla eğitim programlarının tertiplenmesi hususunda çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünleri, Türkçe ve yabancı diğer dillerde yazılı basın araçlarıyla ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunar. Yasama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bir başka deyişle bünyesinde oluşturduğu zorunlu ve ihtiyari tüm organlarıyla kamuoyu oluşturarak yasama faaliyetinin milletimizin ve kamuoyunun ihtiyaçlarına cevaz verir. Ayrıca tebrikleriniz ve nezaketiniz için teşekkür ederim.

Türk Hukuk Enstitüsünün Genel Başkanı olarak yeni dönemde Enstitünün icra edeceği faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz?
Türk Hukuk Enstitüsü, güçlü yeni dönem kadrosu ile Türk hukukunun geliştirilmesine hizmet etme amacına binaen hukuk alanında ilk derece başvuru kaynakları arasında yer alabilecek kapsam ve nitelikte, enstitü bünyesinde çıkarılacak bir hukuk dergisini yayın hayatına geçirmeyi hedeflemektedir. Lider’imiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği üzere günümüz şartlarında yeni bir Anayasa’nın hazırlanarak pozitif hukuka kazandırılması gerekliliği hasıl olmuştur. Lider’imiz Sayın. Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda ve Milliyetçi-Ülkücü Hareketin Türk milletine karşı tarihî bir görev bildiği “Cumhuriyet’in 100. yılında 100 maddelik Anayasa” vizyonuyla hazırlanan yeni Anayasa çalışmalarına Türk Hukuk Enstitüsü de katkıda bulunacaktır.
Türk Hukuk Enstitüsünün hukuk sistemimiz ve tüm unsurlarıyla yargı erki açısından önemi nedir?
Türk Hukuk Enstitüsü, kurucuları ve özellikle yeni dönemdeki güçlü kadrosu ile kendisini mesleki anlamda yetiştirmiş, hukukun çok boyutlu ve farklı alanlarında kendisini hem akademik anlamda hem de hukukun uygulamalı sahasında geliştirmiş meslektaşlarımızdan oluşmaktadır. Türk hukukuna hizmet eden hukukçuların, hukuk ilminin gelişmesine katkıda bulunan meslektaşlarımızın yaptıkları katkı ve çalışmalardan ötürü ödüllendirilerek teşvik edilmesi, enstitümüzün gayeleri arasında yer almaktadır. Güncel hukuk meselelerinin, ulusal ve uluslararası hukukun tartışılarak değerlendirilmesi, incelenmesi, araştırılması ve özellikle ihtisaslaşmış hukuk alanlarında gerekli eğitimlerin verilmesi başta genç hukukçular olmak ve kendisini geliştirmek isteyen tüm meslektaşlarımıza yönelik sürdürdüğümüz çalışma ve amaçlardandır. Hukukçuların mesleklerini icra ederken nasıl ki kendilerini güncel tutmaları gerekir; aynı şekilde kanun koyucunun da kendisini milletimizin ve kamuoyunun mevcut hukuki gereksinimlerinden soyutlamaması lazım gelmektedir. Türk Hukuk Enstitüsü, bu anlamda yasama faaliyetlerinin işlerliğine ve işlevselliğine katkıda bulunmak için gerek tasarı aşamasında gerekse kanunların yapım aşamasında bildiri ve akademik çalışma araçlarıyla beyanda bulunmak ve kamuoyu oluşturmak suretiyle üzerine düşen vazifeyi, bünyesinde oluşturduğu hukuki referans ve araştırma merkezleri başta olmak üzere tüm üye, kurul ve birimlerinin elbirliği ile yerine getirir.

Türk Hukuk Enstitüsünün yeni dönemde genç hukukçular için yapmayı planladığı faaliyetleri nelerdir?
Türk Hukuk Enstitüsü, Türk hukuk sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası hukukun evrensel ilkelerinin Türk hukukuna kazandırılması konusunda aktif çalışmalarda bulunur. İhtisaslaşmış hukuk branşları başta olmak üzere çalışma ve faaliyetlerini yürütürken çıkardığı süreli ve süresiz basılı yayınlar, konferans, seminer ve eğitimlerle genç hukukçuların yetiştirilmesi amacına hizmet eder. Bu hizmet kapsamında özel ve kamu kurumları ve alt kuruluşlarla iş birliği içinde faaliyetlerde bulunur. Aynı zamanda Türk Hukuk Enstitüsü, genç hukukçuların iyi yetişmesini temini maksadıyla hukuk öğrencilerine ve stajyerlere karşılıklı veya karşılıksız burs verir; konaklamaları için misafirhaneler ve lokaller kurmaktadır. Yeni dönemde bunlara ek olarak; genç hukukçuların teşvik edilmesi amacıyla hukuk fakültesi öğrencilerine başarı bursu verilmesi yönünde karar alınmıştır.

Türk Hukuk Enstitüsünün, Türkiye’nin köken ve kültür birliği içinde bulunduğu diğer Türk devletleri ve Türk toplumlarıyla Türk hukuk birliğini sağlamaya yönelik çalışmaları olacak mı?
Türk Hukuk Enstitüsünün tüzüğünde belirtilen bir amacı dünyadaki Türk devletleri ve Türk toplumlarıyla Türk hukuk birliğinin sağlanması hususunda gerekli çalışmaları yapmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin köken, tarih, dil ve kültür birliği içinde bulunduğu diğer Türk devletleri ve Türk toplumlarıyla Türk hukuk birliğini sağlaması, Türk milletinin ve Türk milliyetçilerinin kadim değer ve gayelerinden biri olan Turan’a ulaşması yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir. Bizim için “yüce Türk milleti” ifadesi, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar bütün Türk coğrafyasını içine alan büyük birlikteliği ifade etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni; Kırgızistan’dan, Özbekistan’dan, Batı Trakya’dan, Kerkük-Musul’dan, Kırım’dan, Azerbaycan’dan, Doğu Türkistan’dan ayrı görmediğimiz için soydaşlarımızla bağımızın kuvvetlendirilmesi amacıyla hukuk alanında bir birliği elzem görmekteyiz. Güçlü Türkiye’nin hukukçuları, bu ülkünün öncüsü olacaktır. Lider’imiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi “Sonuna kadar Türk birliği” diyerek bu ilke doğrultusunda çalışmalarda bulunacağız.