DEVLET BAHÇELİ: "HEDEFİMİZ GÜÇLÜ YASAMA, KARARLI YÜRÜTME, ÜRETKEN BELEDİYEDİR"

28 Aralık 2023 10:29
Okunma
40
DEVLET BAHÇELİ: HEDEFİMİZ GÜÇLÜ YASAMA, KARARLI YÜRÜTME, ÜRETKEN BELEDİYEDİR

DEVLETBAHÇELİ: "HEDEFİMİZ GÜÇLÜ YASAMA, KARARLI YÜRÜTME, ÜRETKENBELEDİYEDİR"

AhmetDeniz AĞCA

 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) GenelBaşkanı Devlet Bahçeli, “Mart 2024 Tarihinde Yapılacak Mahalli İdarelerSeçimleri Kapsamında” yaptığı yazılı açıklamada, "2024’e Doğru, DiyarDiyar Anadolu temasıyla çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Hedefimiz,merkezden yerele, istikrarı bozmadan umuda doğru yol almaktır. Aklın yolu bir,genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik oluşturmaktır. Ayırmadan,ayrışmadan yerelde iktidar, ülkede istikrar sağlamaktır. Yönetimde istikrar,daha güçlü istikbaldir. Yeni yüzyıl, lider Türkiye, üretken belediyedir. Güçlüyasama, kararlı yürütme, uyumlu belediyedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak,Mahalli İdareler Seçimlerinde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz;mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini vehatta daha çoğunu eklemektir." dedi. Bahçeli, 1 Ağustos 2023 Salı günyaptıkları açıklamada, şunları kaydetti:

"Demokratik ve hukuk ilkeleriçerçevesinde aziz milletimizin takdir ve tercihiyle yapılan 14 Mayıs ve 28 MayısCumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin hitamında bir yanda 28’nciDönem Türkiye Büyük Millet Meclisi tecelli etmiş, diğer yanda daCumhurbaşkanlığı Kabinesinin teşekkülü sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı HükûmetSisteminin mümeyyiz ve stratejik avantajları mucibince bir haftayı bilebulmayan süre içinde kabine kurulmuş, bu suretle yasama-yürütme arasında uyumtezahür ederek siyasi istikrar korunmuştur. Bu kapsamda Türk milleti,Cumhuriyet’in 100’ncü yıl dönümünde mühim ve müessir bir kazanıma imza atmış,kutlu iradesiyle önümüzdeki beş yılın ve Türkiye Yüzyılı’nın yol haritasınıbelirlemiştir. Kaldı ki ülkemizi dibi zifiri karanlık uçurumlara çekmek içinamaç, arayış ve arzu içinde kıvranan muhtelif iç ve dış fesat yuvalarına fırsatverilmemiştir. Egemenliğin yegâne sahibi olan milletimiz istikbal ve istiklalhaklarına gölge düşürmediği gibi zillet ve hezimet siyasetine de şanstanımamıştır. Millî Mücadele yıllarının akıl ve ahlakının yanı sıraCumhuriyet’in kuruluşuna refakat eden ruh ve duruş elbette Cumhur İttifakındatecessüm ederek Türkiye’nin ilerleyiş ve yükseliş kararlılığını her cephedendesteklemiştir. Hiç kuşku yok ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerindekazanan hem Türkiye hem de Türk milleti olmuştur. Bu mezkûr ve müstesnakazanımın 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere aynısıyla yansımasımerkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye’nin gücüne güçkatacaktır. Maalesef muhalefet partilerinin uhdesinde bulunan belediyeler enkötü dönemlerini yaşamaktadır. Eser ve hizmet siyaseti yerine hamaset vehusumet siyaseti takip eden muhalefet partileri yerel yönetimlerde sınıftakalmış ve dağılmışlardır. Türk milleti yürek yaralayan çarpık ve yozlaşmışböylesi bir tabloya asla mecbur ve müstahak değildir. 31 Mart 2019 sonrasızillet ittifakı partilerinin yönetimine geçen belediyeler adeta Fetret Devri’nemahkûmiyetle birlikte, bu belediyelerin hizmetle mükellef oldukları şehirler vebu şehirlerde mukim aziz vatandaşlarımız çaresizliğe ve ilgisizliğe terkedilmişlerdir. Emanet zayi olmuş, CHP’li ve diğer muhalif partili belediyebaşkanları üstlendikleri görevleri taammüden ihmalin yanı sıra, genel siyasetinmeçhul tartışma ve polemiklerinin çıkmaz sokağına hapsetmişlerdir. Türkdemokrasi ve siyaset tarihi, yerel yönetimlerde vasat bulan vaki ve vahimdağınıklığa, üstelik atalet ve acziyete bugüne kadar hiç tanık olmamıştır. Ziraçarpıcı gerçekler ayan beyan karşımızdadır. CHP ve HDP başta olmak üzeremuhalefet partilerinin yönetimi altında inim inim inleyen belediyelerin milliiradenin müdahalesiyle kurtarılması önümüzdeki en sıcak gündem konusu halinegelmiştir. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla,Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikteHDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferberettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir.Yerel yönetimlerdeki mevzi ve merkezkaç istila son bulmalıdır. MilliyetçiHareket Partisi ve Cumhur İttifakı yerel yönetimlere çöreklenen bozguncuanlayışın milli güvenliği ve toplumsal huzuru sarstığı kanaatindedir. Zilletittifakı, içine yuvarlandığı kaosu ülke geneline taşımaya ve teşmil etmeyeheveslenmekte, deyim yerindeyse ateşle oynamaktadır. CHP’nin iç bünyesini habisbir ur gibi saran anlaşmazlıkları örtbas etmek gayesiyle sivri ağızlı ve siğilakıllı yönetici veya milletvekilleri eliyle toplumun hassas olduğu alanlardaprovokasyona yeltenmesi dikkatle takip edilip önlem alınması gereken birtehdittir. Muğla Akbelen’de başta CHP Genel Başkanı olmak üzere, nöbetçiprovokatörlerin günlerdir iç huzuru tahrip çabası gözümüzden kaçmamıştır.Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen’den bir GeziParkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleriaçıktır. Ortak aklın sükûtuyla beraber sinerjisini ve siyaset dengesinikaybedip yoğun iç kargaşanın tutsağı haline düşen ve hatta kongresini dahiyapmaktan aciz olan CHP yönetiminin her konuda krize oynadığı görülmektedir.Muğla Akbelen’de FETÖ ve PKK iltisaklı kriminal tiplere eylem alanı açan, sözdeçevreci örgütlere çanak tutan, yasa dışı sol gruplarla kol kola girip olayçıkarmak için fırsat kollayan CHP yönetimi, siyasi komaya girmesine neden olanyüksek tansiyonu bir kanaldan Türkiye’ye yaymanın çabasındadır. CHP, feodalsiyasi beyliklerini ilan etmiş bir avuç hukuk tanımaz menfaatperestin kuşatmasıaltındadır. Akbelen’de bir CHP’li milletvekilinin şerefli ve kahramanjandarmamıza eşkıya diye bağırıp tıpkı bir müstevli işbirlikçisi gibi koşarakpeşine düşmesi utançla hatırlanacak rezil görüntülere sahne olmuştur. HDP’libölücüler ne yapıyorsa aynısına CHP’li milletvekilleri de kalkışmıştır. Türkvatanında, Türk askerine düşmanca mukabele etmenin cezasız ve karşılıksızbırakılmaması, bu milletvekili müsveddesinin dokunulmazlığının kaldırılarakyargılanmasının önünün açılması demokrasi ve hukuk namusu adına birmecburiyettir. Zillet ittifakı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerindeyaşadığı hüsranın sancısıyla ayar ve ölçülerini tamamen kaybetmiştir. Nasıl ki,Gezi Parkı’nda konu ağaç değilse, Akbelen’de de ağaç olmadığı kesindir.Muhalefet partileri sandıkta alamadıkları sonucu sokakları karıştırarak,toplumsal olayları kaşıyarak, bir çatışma iklimi kurgulayarak kestirmeyollardan almak istemekte, bu nedenle de provokasyon kuyruğuna girmekte birsakınca görmemektedir. Takip edilen bu yol, yol değildir, sonu da, sonucu damuhatapları adına mağlubiyet ve mahcubiyettir. CHP Genel Başkanı’nın etrafıçevrelenmiş, aleyhine olacak şekilde çember gittikçe daralmışken Akbelen’de boygöstermesi başka bir sorumsuzluk ve şuursuzluk örneğidir. İstismar siyasetinin,inkâr ve ihanet sarmalının ön kapısı olduğu gibi, bunun faillerine sağlayacağıbir yarar da yoktur. Esenyurt’ta işlenen menfur bir cinayet üzerinden toplumsalyapıya korku aşılayan, tedirginliği artıran, güven ve huzur ortamını karartmayaçalışanlar da siyasetten ve demokrasinden umudunu kesen zillet zihniyetindenbaşkası değildir. Suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla devam edecek, bu süreçtehiç kimsenin gözünün yaşına da bakılmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı HükûmetSisteminin ikinci döneminde, bir insan hakkı olan huzur Türkiye’mize egemenolacaktır. Bu hususta muktedir irade ve müteyakkız inanç Cumhur İttifakındaziyadesiyle havi ve hâkimdir. Sabır, sükûnet ve suhuletle vatandaşlarımızın canve mal güvenliği titizlikle muhafaza ve müdafaa edilecektir. Nitekim milletimizmüsterih olmalı, gönlünü de ferah tutmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi,ekonomiden diplomasiye, sağlıktan spora, enerjiden ekonomiye, güvenliktenterörle mücadeleye, eğitimden sanata, sanayiden ulaştırmaya, kısaca hemen heralanda Türkiye’nin başarısı için merkezi yönetimle yerel yönetim arasındasiyasi, fikri ve hedef birlikteliğini bir zaruret kabul etmektedir. Bu maksatlada, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlıksüreci 24 Temmuz 2023 tarihinde başlatılmış, 1 Ağustos 2023 tarihinden itibarende ülke sathına etaplar halinde yayılması kararlaştırılmıştır. 2024’e Doğru,Diyar Diyar Anadolu temasıyla çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.Mahalli İdareler Seçim sürecinde kullanılacak görsellerimiz ülke çapındaseçilmiş billboardlarda vatandaşlarımızın bilgisine sunulacaktır. Hedefimiz,İstikrar ve Hizmet İçin, Uyumlu Yönetimle, Umutlu Geleceğe ulaşmaktır.Hedefimiz, Merkezden Yerele, İstikrarı Bozmadan Umuda Doğru yol almaktır.Hedefimiz, Aklın Yolu Bir, Genelden Yerele Birlik, Ülkede Yönetimde Dirlikoluşturmaktır. Hedefimiz, Ayırmadan, Ayrışmadan Yerelde İktidar, Ülkedeİstikrar sağlamaktır. Hedefimiz, Yönetimde İstikrar, Daha Güçlü İstikbaldir.Hedefimiz, Yeni Yüzyıl, Lider Türkiye, Üretken Belediyedir. Hedefimiz, GüçlüYasama, Kararlı Yürütme, Uyumlu Belediyedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak,Mahalli İdareler Seçimlerinde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz;mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini vehatta daha çoğunu eklemektir.İkinci stratejik hedefimiz; Cumhur İttifakı’nındoğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindekibelediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir. 14 Mayısve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde elde edilen demokratik başarıyı yerelyönetimlerde perçinlemek, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne ivmek vermekboynumuzun borcudur. Gayret bizden, tevfik Allah’tandır. Yerel yönetimlerinCumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle birleşik ve bütünleşik yapısı, merkeziyönetimle tek ses ve tek nefes oluşu Türkiye’mizin medeniyetler ve milletlermücadelesinde büyük bir kozu olacaktır. Milletimize olan güvenimiz ve inancımıztamdır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta havlu atan muhalefet partileri, 31 Mart 2024tarihinde de kaybedecek ve Türkiye’nin ufkunu perdelemenin bedelini sandıktaödeyeceklerdir. Emperyalizme kurşun asker olmanın acıklı ve ağır sonuçlarınızamanı geldiğinde herkes görecektir."

 

14’NCÜBÜYÜK KURULTAYIMIZ İNANIYORUM Kİ PARTİMİZİN HAKLI VE TARİHÎ MÜCADELESİNE GÜÇKATACAKTIR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 7 Ağustos 2023Pazartesi günü “9 Ağustos 2023 Tarihi İtibarıyla Başlayacak İlçe Kongrelerine GönderdiğiMesajında, “Bildiğiniz üzere 9 Ağustos 2023 tarihi itibariyle ilçekongreleriyle başlayıp il kongreleriyle genişleyecek ve nihayet 14’ncü BüyükKurultayımızın icrasıyla sonuçlanacak seçimli demokratik süreç inanıyorum kipartimizin haklı ve tarihi mücadelesine güç katacaktır.” ifadesine yer verdi.Bahçeli, mesajında şunları belirtti:

“An itibarıyla kongre salonunda hazırbulunan her dava ve yol arkadaşıma en iyi dileklerimi sunuyor, günümüzün kutluolmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımızıkucaklıyorum. Türk milletinin beka ve hürriyet namusunu, devletin egemenlik vegüvenlik haklarını cesaretle savunuyorken şehit düşen kahramanlarımızı, aynışekilde bir hilal uğruna şehadet şerbetinden içen ülkücü şehitlerimizi rahmetle,minnetle, saygıyla anıyorum. Bildiğiniz üzere 9 Ağustos 2023 tarihi itibariyleilçe kongreleriyle başlayıp il kongreleriyle genişleyecek ve nihayet 14’ncüBüyük Kurultayımızın icrasıyla sonuçlanacak seçimli demokratik süreç inanıyorumki partimizin haklı ve tarihi mücadelesine güç katacaktır. Öncelikle ilçekongremizin huzur ve kardeşlik havasında geçmesi, karşılıklı saygı ve samimidiyaloglara sahne olması, 54 yıllık müktesebatımıza yakışan bir olgunluklagerçekleşmesi hepinizden beklentimdir. Milliyetçi Hareket Partisinin hermensubu gönül alarak, gönül yaparak, gönülleri kazanarak yoluna devamedecektir. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan millî ve maneviortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacak derin birheyecan, engin bir hoşgörü üç hilalin çatısı altında vardır ve tartışmasızdır. Şunuda unutmayınız ki, aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır ve herzaman olduğu gibi bu tehlike beklenmelidir. Anılarımızı ve hüviyetimiziistismar ederek iç bünyemizi zehirlemeyi, tefrika ve tezviratlarıyla moral vemotivasyon hisarlarımızı yıkmayı amaçlayanlar olacaktır ve bu durum işin özündekaçınılmazdır. Türk milleti ve Türkiye ile hesabı olan karanlık çevrelerinMilliyetçi Hareket Partisiyle uğraşması, zora düşmesini projelendirmesi dünolduğu gibi bugün de mümkün ve muhtemeldir. Yıkılan ağaca balta vurmayıalışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillerehatırlatırım ki, Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez,ömrüne vade biçilemez. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin sonsiperidir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi istiklalimizin son müdafaahattıdır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin ruh kökü, tarihinkükreyen sesi, Türklüğün ebediyen tütecek ocağıdır. İpi iğnesinden geçmeyen,dikişi yırtığını örtmeyen, özüyle sözü adamlıkla örtüşmeyen süfli güruh nederse desin, ne yaparsa yapsın, nasıl bir tertibin içinde kıvranırsa kıvransındediğimiz ve diyeceğimiz hep Türklüktür, Türkiye’dir, milli birlik vekardeşliktir. Bu nedenle mücadelemizde her zaman uyanık olmakla yükümlüyüz. Dikkatle,tedbirle, teenniyle, demini almış sabır ve şuurla hareket etmeye de mezun vemecburuz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı veMilletvekilliği Genel Seçimleri millî iradenin seçimiyle tezahür etmiş, Türk veTürkiye Yüzyılının ilk ve muktedir adımı atılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisive Cumhur İttifakı bahse konu seçimlerde muvaffak olmuş, Türk milleti zillet vehezimet siyasetine geçit vermemiştir. Sizler, pek çok saldırıya, pek çoksataşmaya, şer ve şiddet içerikli aşağılık algı oyunlarına rağmen sancağımızıyere düşürmediniz, dava ve siyaset onurumuza leke sürdürmediniz. Biliniz ki,hepinizle iftihar ediyor, hepinizi bağrıma basıyorum. Yenilenmiş kadrolarla,tazelenmiş umutlarla, tahkimi yapılan hedeflerle, perçinlenmiş birlik vekardeşlik ruhuyla 31 Mart 2024 Seçimlerine hazırlanacağız, merkezi yönetimleyerel yönetimler arasında tam bir uyumun sağlanması için elimizden gelen herçabayı göstereceğiz. 2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu temasıylaçalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. ‘İstikrar ve Hizmet İçin, UyumluYönetimle, Umutlu Geleceğe’ ulaşacağız. ‘Merkezden Yerele, İstikrarı BozmadanUmuda Doğru’ yol alacağız. Bunları hep birlikte yapacağız ve elbettebaşaracağız. Muhalefet partileri 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsranauğramakla kalmamış, çetin ve çetrefilli iç sorunlara gömülmüştür. Nevzuhurdeğişim hezeyanları muhalefetin pespaye ve perişanlığının nasıl bir acınasıhale geldiğini ibra ve ifşa etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncüyıldönümünde zillet ittifakının maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığasaçılmıştır. Cumhurun 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta elde ettiği demokrasi zaferininyerel seçimlerde taçlanması ülkemizin geleceği açısından mühim ve millî birzarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surettekaldırılmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakıyla bu görevehazırdır. Mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerineyenilerini ve hatta daha çoğunu eklemeliyiz. Cumhur İttifakının doğasına veruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerinyürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermeliyiz. İşleyen kongretakvimimiz sonucunda temin ve tecelli edecek dinamik teşkilat yapımızlabaşarıya ulaşacağımızdan, Türkiye’mize sonuna kadar sahip çıkacağımızdan aslakuşku duymuyorum. Türkiye marka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazenkıskançlıkla, bazen hayranlıkla, bazen hasislikle, bazen de husumetle bakılanbir ülke gerçeği artık dünya siyaset sahnesinde göz kamaştırmaktadır. ÜlkemizCumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle muazzam bir serpilme ve yükselme döneminegeçiş sağlamıştır. Cumhur İttifakı da Türk-İslam asırlarının emanetlerinidevralmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak nasıl bir maziye, çağın şu ankitablosunda nasıl bir misyona sahip olduğumuzun ziyadesiyle farkındayız. Kaldıki biz Türkiye’nin tarafıyız, zillete düşenler de terör örgütlerinin vesömürgeci efendilerinin tarafıdır. Önümüzdeki mücadele sürecinde hepinizegüveniyorum. Şölen ortamında geçecek kongrelerimizde kaybeden yoktur, bilakiskazanan Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleriniomuzlayacak kadroların seçimiyle Kızılelma yürüyüşümüz sağlam ve sağduyuluiradeyle sürüp gidecektir. Millî birlik ve kardeşliğimiz, milli hâkimiyet vehükümranlık haklarımız, refah ve bereketimiz, huzurlu ve güvenli yarınlarımıziçin vatandaşlarımıza çağrım, gelin bir olalım, diri olalım, birlikte Türkiyeolalım. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlı olmasını bahusus temenniediyor, hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, Cenabıallahyar ve yardımcınız olsun. Ne mutlu Türküm diyene.”

 

MERHUMCAHİT SEYHANLI’NIN ŞARKILARINI HER ZAMAN TAKDİRLE DİNLEMİŞİMDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16Ağustos 2023 Çarşamba günü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığımesajında, Adanalı ünlü ses sanatçısı Cahit Seyhanlı’nın vefatından dolayıduyduğu üzüntüsünü dile getirerek, kederli ailesi ile sevenlerine başsağlığı vesabır dilediği. Bahçeli, mesajında şöyle dedi:

“Adanalı Cahit Seyhanlı, Türk milletininruh zenginliğini yudum yudum içine çeken, muazzam sesiyle ve muazzezseciyesiyle çok geniş bir hayran kitlesine erişen duayen bir isimdi. Kaldı kiTürk müziğinin müşfik ve müstesna ses ustasıydı. Sade hayatı ve samimiduruşuyla nice gönületercüman olmuştu. Adana’dan çıkıp Türkiye’ye mal olan veyüreklere nüfuz eden saygın bir sanatkârımızdı. Merhum sanatçımızın şarkılarınıher zaman takdirle dinlemiştim. Ne var ki bugün ebediyete irtihalini müessifbir hissiyatla öğrendim. Çukurova’nın yanık ve yüksek sesi Sayın CahitSeyhanlı’ya Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine vesevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Geride bıraktığı 84 yıllık hayatınıkemali edeple yâd ediyor, mekânı cennet olsun diyorum.”

 

BARIŞGÜCÜ’NÜN RUMLARIN TAHRİK VE TELKİNİYLE ORTAMI GERMESİ SORUMSUZLUKTUR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “KKTC’de Bir YolProjesi Kapsamında Yaşanan Gerilimler ile ABD’nin PKK/YPG Terör örgütüyle OrtakTatbikatına” yönelik olarak 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü yaptığı yazılıaçıklamada, “Barış Gücü’nün Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesisorumsuzluktur.” ifadesine yer verdi. Bahçeli, açıklamasında şu görüşleri dilegetirdi:

“Kıbrıs’ta iki devletli çözüme kapalıduranlar, bununla da yetinmeyip Kıbrıs Türklüğünün müktesep haklarını ve eşitstatüsünü yok sayanlar hukuki ve tarihi yanlışın içine düşen, aynı zamanda ikitaraflı anlaşmazlığın canlı kalmasına hizmet eden çevrelerdir. Ada’da iki halkve egemen iki devlet vardır. Bu gerçekler kabul edilmeden adil ve kalıcı birçözüm ortamının yeşermesi ham bir hayaldir. Kıbrıs Türk halkının bağımsız veegemen devleti vasıtasıyla Rumların idaresi altına heves edip azınlık statüsüneboyun eğmesi kesinlikle imkansızdır. Eşitlik temelinde çözümden kaçmak bir defaçözümsüzlüğü siyasi strateji görenlerin hem tahakküm açmazı hem de çarpıkmantığıdır. Kıbrıs Türklüğünün eşit statüsüyle egemen eşitliği mutlaka teyit vetescil edilmelidir. Ada’da iki halkın çıkarını ve varlığını, aynı zamanda eşitegemenlik haklarını müzakere etmekten kaçan ve kaçınan bir anlayışın barışahizmeti düşünülemeyecektir. Kıbrıs’ın huzuru demek Doğu Akdeniz’in huzurudemektir. Bu huzur ortamı içinde, Akdeniz’in potansiyel yer altı kaynaklarınınadaletli ve hukuk temelli paylaşımından başka da bir seçenek yoktur. Kıbrıs Türkhalkının temel ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla planlanan ve devreyesokulan insani projelere kemikleşmiş önyargılarla, siyasi hesaplarla engelolmaya kalkışmak çözüm arayışlarını kundaklayan, huzursuzluğu kamçılayanprovokasyonlardır. Kıbrıs’ta Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü’ne ulaşımıkolaylaştırmak için hazırlanan yol projesine, nereye ve kimlere hizmet ettiğiaz çok belli olan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün haksız ve hukuksuz şekildemüdahil olması tam manasıyla ilkelliktir. Pile halkının taleplerini karşılamakamacıyla KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine Birleşmiş Milletler BarışGücü’nün karşı çıkması, beton blokların proje sahasına yerleştirilmesi kaos vekutuplaşmaya açıktan destek olmak ve çanak tutmaktır. Barış Gücü’nün Rumların tahrikve telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur. Birleşmiş Milletler Barış Gücüunsurlarına layık oldukları cevabı veren, fütursuz engelleme girişimlerinibertaraf eden KKTC hükümeti haklıdır, yapılan müdahale ve muameleler doğrudur,son tahlilde desteğimiz tamdır. Birleşmiş Milletler, Rumların karanlıkemellerine hizmetten, Kıbrıs’ın barış ve huzurunu bozucu teşebbüslerden derhalvazgeçmelidir. Aksi hâlde sözde Barış Gücü’nün varlığı gayri meşru sayılacaknitekim hiçbir saygınlığı ve bağlayıcılığı da kalmayacaktır. Unutulmamalıdırki, şartlar ne olursa olsun Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güçlüdayanışmasını sonuna kadar sürdürecek, dostluk ve kardeşlik köprülerinititizlikle koruyacaktır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların çiğnenmesinede göz yumulmayacaktır. Kıbrıs’ta bu gerginlik ortadayken, ABD’nin Suriye’ninkuzeyinde PKK/YPG’li teröristlere silah eğitimi vermesi, üstelik Kamışlı’daterör örgütüyle ortak tatbikat düzenlemesi sınırlarımızın mücavir alanlarınayuvalanmış düşmanlığın ayan beyan göstergesidir. ABD’nin sabırları taşıransözde taktik ve stratejik adımları terörizme kuluçka işlevi görmektedir. Buülke dostluk ve müttefiklik ilişkilerini pervasızca çiğnemektedir. Geldiğimizbu aşamada terörle mücadele esas itibariyle arkasındaki güçlerle mücadeleyesabitlenmiş ve kilitlenmiştir. ABD’nin eğitip donattığı teröristleri Suriye’ninpetrol varlığı etrafında konuşlandırması kan dökerek kaynak devşirmenin şeytaniformülüdür. Teröre destek vermek alçak bir terör yöntemidir. Kaldı ki bölücüterör örgütünün hunhar sahibi bellidir. Bu kapsamda Türkiye’ye sıkılan herkurşunun, yapılan her ihanetin koçbaşı ABD’dir. Milliyetçi Hareket Partisi,ABD’yi terörle arasına kesin çizgilerle mesafe koymaya ve Suriye’den derhalçekilmeye davet etmektedir. Şayet sınırlarımızın diğer bölgelerinde, ABDtakviyeli husumet kuşatması devam ederse günü geldiğinde akıbetin nelere yolaçacağını, iki ülke arasındaki görüş ve temas hattındaki mesafenin sıfıradüşmesi hâlinde nasıl bir hesaplaşmanın yaşanacağını bugünden kestirmek elbettemümkün olmayacaktır. Bu itibarla terörle aynı hizada bulunan, aynı hedeftebuluşan hangi ülke varsa aklını başına alması tarihi önem ve değerdedir.”

 

ACIMIZVE ÜZÜNTÜMÜZ DERİNDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21Ağustos 2023 Pazartesi günü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığıaçıklamada, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde medya gelen trafik kazası ile ilgiliüzüntüsünü dile getirdi. Bahçeli, mesajından şunları belirtti: “Bugün Yozgat’ınSorgun ilçesinde bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp şarampole devrilmesisonucunda maalesef on iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, on dokuzvatandaşımız da yaralanmıştır. Acımız ve üzüntümüz derindir. Mezkûr kazadaebediyete irtihal eden vatandaşlarımıza Cenabıallah’tan rahmetler niyaz ediyor,kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavi gören vatandaşlarımıza da acilşifa temennisiyle birlikte geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

 

ÜZÜLÜREKİFADE ETMELİYİM Kİ, EGE’NİN İKİ YAKASI TUTUŞMUŞTUR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 23 Ağustos 2023Çarşamba günü yine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,Yunanistan ve Çanakkale’de çıkan yangılarla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.Bahçeli, açıklamasında şunları belirtti:

“Çanakkale sadece bir şehrin adı değil, birhilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan aziz şehitlerimizinmukaddes yadigârı, tarihin en büyük şehitlik anıtıdır. Her karışı şehitkanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınırüzgârın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştır. Üzülerek ifade etmeliyimki, Ege’nin iki yakası tutuşmuştur. Tesellimiz, şu ana kadar can kaybınınolmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir. Devlet bütün imkânlarıylayangın sahasındadır. 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlikruhuyla müdahale edilmektedir. 9 köyümüzün tedbir amaçlı tahliyesisağlanmıştır. Allah’ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadelesürecektir. Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerdeayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçaklarınyangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsizbir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilipyakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir. Bahsekonu yangından dolayı zarar-ziyan içinde olan yöre insanımıza geçmiş olsundileklerimi özellikle iletiyor, yanan ormanlık alanların eskisi gibi yineyeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi ön şartsızdestekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki, devrilse bile ağaçlarımızdikilir yeni fidanlarımız.”