ÖZYÜREK: SİVAS'A YATIRIM YAPMAK İÇİN GELEN İŞ ADAMLARIMIZA ZORLUK ÇIKARILMASIN

21 Şubat 2019 14:09
Okunma
632
ÖZYÜREK: SİVASA YATIRIM YAPMAK İÇİN GELEN İŞ ADAMLARIMIZA ZORLUK ÇIKARILMASIN

ÖZYÜREK: SİVAS'A YATIRIM YAPMAK İÇİN GELEN İŞ ADAMLARIMIZA ZORLUK ÇIKARILMASIN
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ta bulunan yer altı zenginlik kaynaklarına dikkat çekerek, "Kangal, Divriği, Zara, Yıldızeli ve diğer ilçelerimizde bulunan maden yataklarının işletmeye açılmasını sağlamak zorundayız. Fakat buraya müracaat eden işletmecilerimize, ruhsat alımında veya oraya müracaat sırasında ÇED raporlarının alınmasında zorluk çıkarılıyor. Oradaki rezerv çıkarıldığında hem Sivas'ın istihdam açığını kapatacak hem de millî ekonomiye katkı sağlayacaktır. Fakat yatırımcılarımıza zorluk çıkarılıyor ve önleri açılmıyor. Bununla ilgili bizi arayan birçok iş adamı var. Zaten Sivas'ta iş yok, aş yok, lütfen, bari bırakın da maden ocaklarımıza, oraya yatırım için gelen iş adamlarımızın önünü açalım. Bir an önce bürokrasinin önünün açılarak ruhsat ve diğer çalışma izinlerinin de çıkarılmasını istiyoruz." dedi.
TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddelerinin görüşmeleri yapıldı.
Teklifin "Aktarma, Ekleme, Devir ve İptal İşlemleri" başlıklı 6. maddesi üzerinde partisi adına söz alarak konuşan Özyürek, Sivas'ın sorunlarına da dikkat çekti.
Söz konusu maddenin, genel olarak ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacını taşıdığını hatırlatan Özyürek, şunları kaydetti:
"Makroekonomik sorunlar açısından kamu maliyesinin hayati önemi haizdir. Bütçe disiplini açısından kamuda tasarrufların sağlanması ve mevcut kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bütçede öngörülen tasarruf tedbirlerinin ve ödeneklerin yönetimi önemlidir. 2019 yılı bütçesine bakıldığında, tasarrufların kamu yönetiminden ziyade kamu yatırımları kalemlerinden yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, kamu idarelerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödeneklerini diğer kamu idarelerinin ödenek ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasını temin etmek veya ödeneklerin öncelikli hizmetlerde kullanılmasını sağlamak ve bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek hizmetlerin yürütülmesinde verimliliği sağlayacaktır. Kaynakların tahsisi ve amaca yönelik akılcı rasyonel kullanımı açısından ödeneklerin kamu idareleri bütçeleri arasında veya Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine aktarılması yurt için tasarrufu da artıracaktır. Bilindiği üzere ekonomik büyümenin birinci kaynağı sabit sermaye yatırımları, ikinci kaynağı ise ülke genelinde verimliliğin artırılmasıdır. Daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam ve daha fazla gelir için daha fazla yatırıma ihtiyaç vardır ve bunun yolu da öncelikle yurt içi tasarrufları artırmaktan geçmektedir; ayrıca, hem kendi kaynaklarımızın hem de yurt dışından kullandığımız kaynaklarımızın verimli ve üretken alanlarda kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kullanmaktır. Burada kamu otoritesi kaynak tahsisini doğru yönlendirmeli, öncelik ve ihtiyaç kalemlerini doğru analiz etmelidir. Tahsis edilen kaynakların kamu idareleri arasında etkin bir yönetiminin ve aktarımının yapılması bu açıdan önemlidir."
TASARRUF VE GELİR DÖNÜŞÜM PROGRAMI KAMUYLA PAYLAŞILMALI
Özyürek, yine aynı maddede "Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan kamu idaresi, yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya yetkilidir." ifadesinin bulunduğunu belirterek, şu görüşlere yer verdi:
"Fonksiyonel bir ayrım gözetilmeksizin ödenek aktarımının yapılması, hizmetlerin yürütülmesinde meydana gelebilecek aksama ve gecikmelerin önüne geçilmesi açısından da önem arz etmektedir. Bu minvalde kanunun gerekçesinin ikinci bölümünde yer alan 'Orta Vadeli Mali Plan' başlığında 'Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirin kalitesinin artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi, Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacak. Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşümü Programı'yla kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır.' denmektedir. Bu ofisin çalışmalarının ve yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşümü Programı'nın kamuyla paylaşılması, acil ve öncelikli aktarımların neler olduğunu ve kurumlar arasında nasıl yapıldığının da bilinmesi gerekmektedir. Yine Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2018 yılında 06- Sermaye Giderleri, 07- Sermaye Transferleri giderlerine finansman sağlamak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden tahakkuka bağlanan Hazine yardımlarının bu idarelerce kullanılmayan kısımlarının 2019 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'a uygun olarak mevcut veya yeni projelerin ödenek ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak olması da tasarrufların etkin kullanımı açısından gereklidir."
BÜTÇE KANUNU AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR NOKTA DA TARIMDIR
MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Bütçe Kanunu açısından önemli bir noktanın da tarım olduğunu vurgulayarak, "Örneğin Sivas'ta iş gücünün sektörel dağılımına bakıldığında tarım ve hayvancılık çok büyük ekonomik etkinliğe sahiptir. Sivas'ta iktisaden faal nüfusun %66,5'ini tarım sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır ve bunun %54,7'si kadınlardır." diye konuştu.
Konuşmasında "Çiftçilerimizin en önemli sorunlarından bir tanesi indirimli tarımsal kredi kullanılmamasıdır." ifadesine yer veren Özyürek, bu sorunun giderilmesi için neler yapılması gerektiğini şöyle anlattı:
"Ziraat Bankasının çiftçilerimizin kredi taleplerine de anında cevap vermesi gerekmektedir. Ayrıca, Ziraat Bankası şubeleri, çiftçilerimizin kredi müracaatı sırasında veya müracaatı sonrasında, kredi çıksın veya çıkmasın, kredi talep sorgulaması bedeli olarak 260 TL ile 750 TL arasında para kesmektedir. Kredisi çıkmayan çiftçilerimiz özel bankalara müracaat etmekte ve %25 faizle kredi kullanmaktadır. Bu da çiftçimizin maliyetini yükseltmekte ve gücünü zayıflatmaktadır. Çiftçilerimizin bu açıdan tarımsal maliyetlerinin düşürülmesi elzemdir. Ayrıca, hayvancılık açısından Et ve Süt Kurumu Sivas Entegre Tesislerinin en kısa zamanda faaliyetlerine başlaması gerekmektedir. Yem fiyatları konusunda da düzenleyici önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Sivas'ta üretilen ürünlerin markalaşması ve pazarlanması açısından da etkin bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Yerel ve bölgesel ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması en az üretimi kadar önemli olup istihdama katma değer sağlanması kalkınma açısından hayati önemdedir."
HEKİMLER ARASINDA YAPILAN AYRIM GELİR ADALETSİZLİĞİNE SEBEP OLMUŞTUR
Özyürek, sağlık alanında Sivas'ta yaşanan sorunları dile getirirken, kuruluşu Cumhuriyet'le yaşıt olan köklü Sivas Numune Hastanesinin gün geçtikçe kaliteli hizmet veremez hâle geldiğini bildirdi.
Bu sorunların başında hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri düşürülmesinin geldiğini kaydederek, şunları dile getirdi:
"Bununla beraber, kadrosunda 225 uzman hekim bulunan hastanemizin sadece 59 hekimine 4924 sayılı Yasa'yla sözleşmeli hekim kadrosu verilerek hekimler arasında ayrım yapılmıştır. Bu ayrım gelir adaletsizliğine sebep olmuştur. Buna çözüm bulmak için hastanemiz bünyesinde çalışan tüm hekimlerin bir an önce sözleşmeli statüye geçirilmesi gerekmektedir. Sivas, il olarak Sağlık Bakanlığı gelişmişlik sıralamasında '5. bölge' olarak tanımlanmıştır. İlimize diğer yakın çevre iller 4'üncü bölge olmasına rağmen, bu illerde çalışan tüm hekimlere sözleşmeli kadronun verildiği bilinen bir gerçektir. Sivas Numune Hastanemizden 93 doktor ayrılmış, yerlerine sadece 53 doktor göreve başlamıştır. Hastanemizde bir yıldır erişkin gastroenteroloji uzmanı, sekiz aydır da nükleer tıp uzmanı bulunmamaktadır. Çocuk kardiyoloğu ve çocuk yoğun bakım servisi yoktur. Bu servislerimiz kapalıdır. Yine, Sivas'ımızda turizmle ilgili çok önemli yerler vardır. Özellikle Kangal ilçemizde Balıklı Kaplıcamız vardır. Balıklı Kaplıcamızın vatandaşlarımıza hizmet edebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından, oraya bir ödenek sağlanmıştır fakat bu ödenekler çok yetersizdir. Egzama ve sedef hastalıklarının insan psikolojisinde, hayatında gerçekten çok önemli bir yeri vardır çünkü insanı psikolojik olarak etkiliyor ve öz güvenini kaybettiriyor. Sivas'ımızda da belki de dünyada eşi benzeri olmayan Sivas Kangal Balıklı Kaplıcamız vardır. Sedef hastalarını ve egzama hastalarını oraya bekliyoruz ama Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumuna da şunu söylüyoruz: 'Vatandaşlarımızın bütçesi oraya elverişli değildir, gidemiyor. Bu yüzden de orada bir iyileştirme yapılmasını özellikle istirham ediyorum buradan.”
Özyürek, konuşmasını "Bütçenin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Gazi Meclisi ve aziz Türk milletini saygı ve sevgiyle selamlıyorum." sözleriyle tamamladı.