HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

26 Temmuz 2016 12:52
Okunma
10646
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 
 
Ayşenur IŞIK
 
    İnsanların, sağlıklı ve dengeli beslenmek için hayvansal kaynaklı proteinlere ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını da et, süt ve yumurta gibi hayvansal proteinlerle karşılamaktadır. Bunu dikkate alarak çiftlik hayvanlarından istenilen performansın elde edilmesi için, genetik potansiyeli yüksek hayvanların kullanılması, optimum bakım ve besleme koşulların uygulanmasının yanı sıra hayvanlara uygun barınak gibi şartların sağlanması son derece önemlidir. Verim üzerinde etkili olan ancak yetersiz veya olumsuz olduğu düşünülen bazı çevre faktörleri iyileştirilmelidir. Çiftlik hayvanları; ekonomik özellikler, hayvana ait faktörler ve çevresel faktörlerden etkilendikleri için, mevcut bölge ve işletme koşullarına uygun ırklar seçilip bu ırklar üzerinde çalışılmalıdır. İşletme düzeyinde yapılmakta olan uygulamalardan dolayı ortaya çıkan sorunlar belirlenerek bu doğrultuda çözüm önerileri sunulmalıdır. Aktarılmış olan bilgiler, hayvancılıkla uğraşan kesimin hem aydınlatılmasını sağlamalı hem de kolay uygulanabilir olmalıdır.
Bu husustaki sorunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
·  Genetik kaynağımız olan yerli ırklarımızın kaybolma tehlikesi altında olması (Ankara keçisi, yerli kara sığır gibi) ve uygun hayvan ırklarının kullanılmaması, bu yüzden de kaliteli damızlık hayvan sayısının yetersiz olması,
·  Hayvancılığın küçük aile işletmesi şeklinde yapılması, hayvan başına masrafın artması, hayvan barınaklarının uygunsuzluğu, çoban temin güçlüğü, mera yönetimindeki aksaklıklar,  meraların verim düşüklüğü, yem maliyetinin yüksekliği, yem bitkileri tohumu temininde güçlük, yem bitkileri üretiminin yetersiz olması ve hayvanların pazarda hak ettiği değeri kazanamaması,
·  Yetiştiricinin geleneksel yapıdan fazla uzaklaşmaması ve yeterli seviyede bilinçli olmaması,
·  Yetiştiricinin üretimden koparak şehirlere göç etmesi,
·  Ahırlarda altlık kullanmaması veya altlık temini ile ilgili kaynakların çeşitliliğinden faydalanılmamış olmasından dolayı ortaya çıkan problemler,
·  Yetiştiricilerin muayene ücretleri ve ilaç giderleri nedeniyle serbest veteriner hekimleri pek tercih etmemeleri…
 
Sorunlara çözüm önerileri olarak aşağıdaki gruplandırmayı yapabiliriz:
·  Düzenli işletme kayıtlarının tutulma ve kayıt eksikliği bir an önce giderilmelidir.
·  Birlikler güçleninceye kadar belirli bir süre devlet tarafından sınırlı ölçülerde desteklenmelidir.
·  Yüksek verimli ırklarla çalışmak isteyen gelişmiş yoğun yetiştirici veya endüstriyel işletmeler için ayrı bir strateji geliştirilip uygulanmalıdır.
·  Damızlık üretiminin desteklenmesi, kültür ırkı hayvan sayısının arttırılması, ıslah ve suni tohumlama çalışmalarına ağırlık verilmesi, barınak şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir
·  Yetiştiricilere sürekli olarak gelişmeler konusunda bilgi aktarılmalı ve ilgi alanı arttırılmalıdır.
·  Yetiştirici için tehdit niteliği taşıyan kaçak hayvan girişi ve ortaya çıkan hayvan hastalıklarını önlemek için aşılama programları geliştirilmelidir.
·  Yetiştirici zamanında ve uygun şartlarla hayvan sağlığı hizmetlerine ulaşabilmelidir.
·  Bakım, besleme, sağım, hijyeni, sağlıklı süt nakli ve muhafazasına özen gösterilmelidir.
·  Üreticilere birlikte hareket etme yeteneklerinin arttırılması ve desteklemelerin devamı için süt sığırcığı faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak gerekmektedir.
 
KAYNAKLAR
 
Akman,  N. 2006.  Cumhuriyetimizin 100.  Yılında Türkiye’nin Hayvansal Üretimi.  TDSYMB. Yayın No. 4,  Ankara.
Akman N, Kumlu S.,  Ertuğrul M., Özkütük K.,  Elibol O.,  Aksoy F.,  Durmuş İ.,  Erdoğan G., Türkiye’de Damızlık Üretimi ve Kullanımı. Türkiye Ziraat Müh. Odası,  6. Teknik Kongre,  3-7 Ocak,  Ankara, 2005.
Aktürk D,  Bayramoğlu Z.,  Savran F.,  Tatlıdil F. F. (2010), The Factors Affecting Milk Production and Milk Production Cost:  Çanakkale Case-Biga.  Kafkas Ü. Vet. Fak. Dergisi,  16(2) 329 – 335.
Aral S (1991).  Hayvansal Üretimde Verim ve Kalitenin Arttırılmasında Pazarlamanın Önemi, Tarım Orman Köy İşleri Bak Dergisi,  1591,  60.  30,  607 – 610.
Aygül H,  Özkütük K. (2012). Malatya İli Süt Sığırcılığı ve Sığır Besiciliğinin Yapısı, AVKAE Dergisi,  2,  7 – 11.
Anonim, 2010.www.tuik.org.tr. Erişim: 03.01.2010 ve Tarım İstatistikleri Özeti 1984-2003. TÜİK. Ankara.
Anonim,  2008.  Tarım İstatistikleri Özeti 1984 – 2003. Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
Bardakçıoğlu,  H.  E., Türkyılmaz,  M.  K., Nazlıgül,  A.,  2004, Aydın İli  Süt Sığırcılık İşletmelerinde  Kullanılan Barınakların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. İÜ Vet. Fak. Dergisi,  30(2):51-62.
Daşkıran, İ.,  N. Darcan,  O. Sözen  ve  B.  Ankaralı,  2009. Türkiye Koyunculuğunda Desteklemeler,  Koyunculuk Kongresi,  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi,  Zootekni Bölümü,  12-13 Şubat, İzmir.
Daşkıran  İ,  Ankaralı  B, Sözen Ö.2009.  “Halk  Elinde  Ülkesel  Küçükbaş  Hayvan Islahı  Projesi” , HASAD  Hayvancılık  Dergisi,  24,  287,  16-20.
Ertuğrul,  M.,  T.  Savaş,  G.  Dellal,  T.  Taşkın,  M.  Koyuncu,  F.  Cengiz, B.  Dağ,  S.  Koncagül  ve E.  Pehlivan.  2010. Türkiye Küçükbaş Hayvancılığın İyileştirilmesi.  Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi.  11-15 Ocak 2010. Ankara.
TÜİK,  2013.  Hayvansal Üretim İstatistikleri.  http://www.tuik.gov.tr. Erişim tarihi:  Temmuz, 2014.